[ຂອງປອມ]ລະວັງຂອງປອມທີ່ແອບແຝງ! ຂໍ້ແນະນໍາໃນການຫຼີກລ່ຽງສິນຄ້າປອມ.

ch.01 Feb 20, 2023
views
ທ່ານສາມາດຊື້ສິນຄ້າ Panasonic ທາງອິນເຕີເນັດໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງເຊັ່ນ: ເທິງແພລດຟອມການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກຕ່າງໆ...ແຕ່ຢຸດກ່ອນ! ນັ້ນເປັນສິນຄ້າ Panasonic ຂອງແທ້ ຫຼື ບໍ່? ມາຮຽນຮູ້ລັກສະນະຂອງປອມ ແລະ ວິທີຫຼີກລ່ຽງສິນຄ້າປອມໃນວີດີໂອນີ້ກັນເລີຍ.

Related Link

Quick Questionnaire

Was the video straightforward?
  • 0%
  • 0%
  • 0%